علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

دوازدهم ریاضی A-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم ریاضی (A) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

جامع مستمر

آذر

آنتیک چی دانیال

-1

-1

+3

12

-1

-1

+1

+1

12

-3

-3

-3

+1

14

1

ابراهیمی محمد حسین

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

16

+3

+1

+3

+3

20

20

احمدی علی

+1

+1

+3

16

+1

-1

+3

+3

18

+1

-1

-3

+3

20

10

اسدی عبدالرضا

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+1

16

+1

-1

-1

+3

20

12

اسماعیلی مهدی

+3

+1

+1

16

-1

-3

+1

+1

10

-1

-1

+1

+3

17

12

اعتباری حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

+1

-1

+3

+3

20

16

افشارمنش مهران

+3

+1

+3

18

+3

-1

-1

+3

16

+3

-1

-3

+3

20

12

ترابی سعید

-3

-1

+1

8

-1

-3

-1

-1

6

-3

-3

-3

-1

8

1

توکلی دانیال

+3

+3

+3

20

-3

-1

+1

+3

12

+3

-1

-3

+3

20

12

حجری محمد حسین

+3

+3

+3

20

+3

+1

+1

+3

20

+1

-1

+3

+3

20

16

خواجویی حجت

+3

+3

+3

20

+3

+1

-1

+3

18

+3

+1

+3

+3

20

20

خواجه سلیمی مصطفی

-3

+1

-3

6

-6

-6

-3

+1

1

-6

-1

-1

+1

12

3

دیده بان مهدی

+3

-3

+3

14

+1

-1

-1

+1

12

-1

-3

+3

+3

20

12

رمضانی رضا

+1

+3

+1

16

-1

-1

+1

+3

14

-3

+1

-1

+3

19

10

روح الأمینی سید محمدحسن

+3

+1

-1

14

-1

-3

-1

+3

10

-1

-3

-3

-3

4

1

سلطانی نژاد مهدی

+3

+1

+3

18

-1

+1

*

+3

15

-1

-1

-1

+3

20

10

سنایی علی

+1

+1

-3

10

-1

-3

-1

+1

8

+3

-1

-1

-1

11

10

عامری علی

-1

+1

+1

12

-1

-1

-1

+1

10

-1

-1

-3

-1

11

4

عسکری راد محمدصابر

+1

+3

+1

16

+1

+1

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

19

20

فرح بخش یاسین

-3

-1

-1

6

+1

-3

+1

+3

14

-1

-1

-1

+3

18

10

قربی حیدر

+3

+3

+1

18

-3

-3

+1

+1

8

+1

-3

-3

-1

10

4

کاظم زاده علیرضا

+1

+1

+3

16

+1

+3

-3

+1

14

-1

-1

-3

-1

9

4

کاظمی زاده سید مهدی

*

*

+3

14

-3

-3

-1

+1

6

-3

-3

-3

+1

16

2

کرمی پور علی

*

*

+1

12

-6

-6

+1

-1

1

-1

-1

+1

+1

13

10

محمدی سامان

+1

+1

-1

12

-1

+1

+1

-1

12

-1

-1

-1

+3

18

10

مختار آبادی میلاد

+1

-1

-1

10

-1

-3

-1

+1

8

-1

-1

-3

+1

13

6

میری حسین

+3

+3

+3

20

-1

-1

-1

+1

10

+1

-3

-3

+1

14

6

نخعی خوانساری محمد

+1

+3

+3

18

-1

-3

+1

+1

10

+3

-1

-1

+3

20

14

یازدهم تجربی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

پنجشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

10/

7

17/

7

24/

7

مهر

1/

8

8/

8

15/

8

22/

8

آبان

29/

8

6/

9

13/

9

20/

9

جامع مستمر

آذر

امیری طه

+1

+1

+1

16

+1

-1

+1

+3

16

-3

+3

+1

-3

6

10

امین زاده محمدصادق

*

*

-3

10

-1

-3

+1

+3

12

-3

+1

+1

+1

12

12

ایزدی علی

-3

-3

-1

7

-3

-3

-1

+3

8

-3

-1

+1

-3

6

6

پولادوند علیرضا

*

*

-1

12

-1

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

+1

13

14

جم محمد جواد

*

*

-1

12

-1

-3

+3

+1

12

+1

+3

-1

+1

14

16

جمال پیکر محمد

-1

-3

-1

8

-3

-1

+1

+3

12

+1

-1

-1

+1

12

12

جوزا محمدعرفان

*

*

+1

14

-1

+1

+3

+3

18

-3

+1

+1

-3

0

8

حسینی سید امیرحسین

-3

-1

+3

12

-1

-1

+3

+1

14

-1

+1

-1

+1

16

12

حسینی مصطفی

-3

-3

+1

8

-1

-3

-1

+1

8

-3

-3

+1

-3

3

4

خالقی ابوالفضل

+1

+1

+3

18

+1

+1

+3

+1

18

+3

+1

+3

+1

14

20

خردمند محمد

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

+1

-1

+3

+1

14

16

رحیمی محمدامین

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

+3

16

+1

+1

+1

-1

10

14

رفیعی امیرمهدی

+1

-3

+3

12

+1

-3

+1

+3

14

-1

+1

-1

+1

12

12

رهبان امیرحسین

-1

-3

-1

8

-3

-3

-1

-6

1

-3

-1

-3

-3

3

2

زنگی آبادی زاده محمد صالح

+1

-1

-1

12

+1

-1

+1

+1

14

+1

+3

+1

+1

12

18

سیستانی امیرحسین

*

*

-1

12

-3

+1

-6

+1

5

+1

-6

-1

-3

0

3

شاهمرادی محمدامین

-1

-1

+3

14

-1

-1

-1

+3

12

+1

+1

+1

-1

11

14

شعبان زاده حامد

+3

+1

+3

20

+1

+1

+3

+3

20

-1

+1

+1

-1

11

12

عسکری کیارش

*

*

-1

12

-1

-3

+1

-3

6

-1

+1

+1

-1

11

12

علی پور امیرحمزه

*

*

*

*

+1

-1

+3

+3

18

+1

+3

+3

-1

9

18

قنبری حسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

-1

+3

12

+1

+3

+3

+1

14

20

مؤمنی امیرحسین

+1

-1

+3

16

+1

+1

+3

+3

20

+1

+1

+3

+1

13

18

مالکی کیا ابوالفضل

+1

+1

+1

16

-1

+1

-1

+3

14

+1

-1

+1

-1

10

12

محمدحسنی مرتضی

+1

+1

+3

18

+1

-1

-1

+3

14

+1

+3

+3

+1

13

20

مرادی سعید

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

-1

2

-3

-1

-3

-3

4

2

مهدوی سیدعماد

+1

-1

-1

12

-1

-1

+1

+3

14

-3

+1

-3

-1

8

6

یازدهم ریاضی B-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

چهارشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم ریاضی(B) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

11/

7

18/

7

25/

7

مهر

2/

8

9/

8

16/

8

23/

8

آبان

30/

8

7/

9

14/

9

21/

9

جامع مستمر

آذر

ابراهیمی علی

 

-1

+1

+1

14

+3

+1

-1

+3

18

-9

+1

+1

+3

17

11

اسلامی محمد

 

-1

+1

-1

12

-1

-3

-1

-3

4

-1

-3

+1

+1

14

13

الله دادی نژاد پوریا

 

+1

-3

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

-1

-1

+3

+1

12

17

امیرسبتکی محمدحسین

 

-1

-3

-3

6

-3

-3

-3

+1

4

+3

+1

+1

*

10

20

برجسته امیرحسین

 

+1

+3

+3

20

+1

-3

-3

-1

6

-1

-3

+1

+1

12

13

بستان پیرا علی اصغر

 

-3

-1

+3

12

-1

-3

+1

+1

10

+3

-3

+3

+3

17

20

پاس محمدعلی

-2

-1

-1

+1

12

+1

+1

-3

-1

10

+3

-1

-1

*

*

16

پیشکار امیرعباس

 

*

*

*

*

-1

-3

-6

-6

1

-9

-3

-6

*

7

1

حسین خانی محمدسجاد

 

-3

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

-1

-3

+3

*

3

14

خواجوئی گوکی محمدمهدی

 

+3

-1

+1

16

+1

-3

-1

+1

10

+3

-1

-1

*

8

16

دوست محمدی محمدحسام

 

-1

-3

+3

12

+1

-3

-1

-3

6

-6

-1

+3

*

*

11

رنجبر مهدی

 

+1

+1

+1

16

+1

-3

+3

+3

16

+3

+1

+1

*

*

20

سالمی محمدجواد

 

-1

-3

+3

12

+1

+1

-1

-3

10

-1

-3

+1

*

7

12

شمس الدینی علیرضا

 

+3

+1

+3

20

-1

-3

+1

-1

8

+1

+1

+3

*

10

20

شمس الدینی محمد

 

-1

-1

+1

12

-1

-1

-1

-1

8

+3

-3

+1

+1

14

17

شیخ شعاعی امیرحسین

 

-1

+1

+3

16

-3

-3

+1

+3

10

+3

-1

-1

*

8

16

صادق نژاد کرمانی محمدرضا

 

+3

+3

+1

20

+3

-3

+1

-1

12

+3

+1

+1

*

14

20

صادقی گوغری سپهر

 

-3

-3

-1

6

-3

-3

-3

-1

2

+3

-3

+1

*

*

16

صانعی حسین

 

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

+3

+1

+1

*

10

20

عبداللهی مهدی

 

-1

-1

+1

12

-1

-3

-1

-1

6

+1

+1

-1

*

10

16

عرب امیرحسین

 

+1

-1

-1

12

-1

-3

-3

-1

4

-1

+1

+1

+1

12

17

فرخ سیری محمدامین

 

-3

+1

+3

14

-1

-3

-1

-1

6

-1

+1

+1

*

7

16

قائم پناه امیرحسین

 

-1

+1

-1

12

+1

-3

-1

-1

8

-1

+1

-1

*

9

14

محبی امیرحسین

 

-3

+1

-1

10

-3

-3

-3

-3

1

-1

-3

+1

*

7

12

مصطفوی محمد

 

-3

-1

+1

10

-1

-3

-3

-1

4

+3

-1

+1

*

4

18

موسوی فرد سید مسعود

 

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

+1

10

-1

-1

+1

*

7

14

میرتاج الدینی سیدحمیدرضا

 

-3

-1

+1

10

+1

-1

-3

-1

8

+3

-1

+1

*

8

18

نهری درختنجانی امیرحسین

 

-3

-3

+3

10

+1

-3

-1

+1

10

+3

+1

-1

+1

12

19

نهری درختنجانی امیرمهدی

 

-3

-3

-3

4

-3

-3

-3

+1

4

+3

-3

-3

*

9

12

دوازدهم 303-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دوازدهم (303) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و نام

کلاسی و انضباطی

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

آذر

جامع مستمر

افتادگان حسین

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

+3

+1

+1

+1

20

*

افشین پویا

+3

+1

+3

+3

18

-1

+3

-1

+1

12

+1

+1

-3

+1

14

6

افضلی عرفان

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

+3

-1

+3

+1

20

15

اکبری محمد مهدی

+3

-1

-1

+1

10

-1

-1

-1

+1

8

+1

+1

+1

+1

18

11

پورنخعی یاسین

-1

+1

+3

+3

18

-3

-3

-1

+1

4

-3

+1

+1

+1

14

12

جعفرپور محراب

*

+1

+1

+3

16

-1

-3

-1

-1

4

-1

+1

-1

-1

12

14

حاجی ماهانی ابوالفضل

-1

-1

+1

+1

12

-3

-3

-1

-1

2

+1

+1

+3

-3

16

13

رجبی احسان

+3

+1

+3

+3

18

-3

-1

+1

+1

8

+1

-1

+3

+1

18

15

رحمن نژاد علی

*

+3

-1

+3

16

-3

-1

+1

-3

4

-1

+1

+3

+1

18

14

رستمی زاده حسین

+3

+3

+3

+1

18

+1

-3

+3

-1

10

-3

+1

-1

-1

10

17

سالاری علی

+2

-1

+3

+1

14

-3

-1

-1

-3

2

-3

-1

-3

+1

7

10

سعیدی امیرمحمد

*

-1

+3

+1

14

-3

-3

-1

-3

1

-1

+1

-3

-3

8

5

سلطانی هادی

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+1

14

+1

+1

+3

+1

20

*

سیف الدینی مهدی

+2

*

*

*

*

*

+1

-1

-3

7

-1

+1

-1

-6

7

17

صالحی ایلیا

*

-1

-1

-1

8

-3

-1

-3

-3

1

-1

+1

+1

-1

14

7

عسکری پور محمد

*

+3

+3

+3

20

-1

-3

+1

-1

6

-1

+1

+1

+1

16

10

فرخیان محمد حسین

*

*

*

*

*

*

-3

-1

-3

3

-3

-3

-1

-1

6

10

قاسمی علی

+3

+3

+3

+1

18

-1

+1

+3

-1

12

-1

+1

+3

+1

18

17

کریم زاده محمد حسین

+3

+3

+3

+3

20

-1

-1

+3

+1

12

-3

+1

+1

-1

12

16

مؤمن زاده علیرضا

*

+1

+1

+1

14

-3

-3

+1

-3

2

-3

-1

+3

-1

12

15

مالکی امیرحسن

+3

+3

-1

+3

16

-1

+1

-1

-3

6

-3

+1

-1

-3

8

12

محمدی علی

*

+1

+1

+1

14

+1

-1

+1

-3

8

-1

-1

+1

-1

12

8

معظمی علی

+3

+3

+3

+3

20

+1

-1

+1

+1

12

-1

+3

+3

+1

20

8

معین الدینی بنیامین

-1

+3

+3

+3

20

-1

-1

+1

-1

8

+1

-1

+1

-1

14

11

مهدوی سید مهدی

-1

+1

+3

+1

16

-3

-1

+1

-3

4

-3

-6

+1

-6

1

19

نجم الدینی امیر مهدی

*

+1

+3

+3

18

+1

+3

+3

+3

20

+3

+1

-3

-1

15

15

یازدهم 205-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (205) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

7/

7

14/

7

21/

7

مهر

28/

7

5/

8

12/

8

19/

8

آبان

26/

8

3/

9

10/

9

17/

9

جامع مستمر

آذر

آذربراه نیلق پارسا

-1

+3

+3

+1

18

+1

+3

+3

+3

18

-1

+3

+3

+3

20

16

آریانی نیا رسول

-1

-3

+1

-3

6

+1

+1

+1

+3

14

-3

-1

-1

-1

10

1

اسلامی مهدی

-1

+3

+1

+1

16

+1

+3

+1

+3

16

+1

+1

+3

+3

19

16

اسماعیل زاده مبین

-2

-1

-1

-1

8

-1

-3

+3

+3

10

+1

-1

+1

+3

19

12

اکبری پور راوری علی

-1

+1

+3

+1

16

-1

+1

-1

+1

8

-1

-1

+3

+3

19

12

امیرماهانی عادل

-1

+1

+1

+1

14

-3

+1

+1

+1

8

+1

+1

+3

+3

18

16

باقرپور لاله زاری مهدی

-1

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

+3

16

-1

+1

+1

+3

17

12

توفیق مقدم حمیدرضا

-1

+1

-1

+3

14

+1

+3

+1

+3

16

+1

-1

+3

+3

19

14

توکلی علی

-1

-1

-1

-1

8

+1

+3

+1

-1

12

+1

*

-1

+1

15

9

جهان بخشیان مهدی

-1

-1

-3

+1

8

+3

-1

+1

-1

10

+1

-1

+1

+1

14

10

حاجی محمدی پوریا

-1

-1

-3

+3

10

+1

+1

+3

+1

14

+3

-1

+1

+1

15

12

حسینی هنزا سید محمد هادی

-1

-3

-1

-1

6

+1

+1

+3

+1

14

+3

+3

+1

+3

18

18

دلگشا مهدی

-1

+1

+1

+3

16

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+3

+3

17

16

رضایی علی

-1

-1

+1

+3

14

-1

+1

+1

+3

12

+1

-1

+1

-1

11

8

زنگی آبادی کیارش

-1

+3

+3

+3

20

+1

+3

+1

+1

14

+3

+3

+3

+3

18

20

شریفی نژاد هادی

-1

-1

+3

+1

14

-1

+3

+1

+1

12

+1

-1

-1

+3

18

10

شهریار پناه امیر مهدی

-1

-3

+1

+1

10

-1

+1

+1

+1

10

+3

+3

+1

+1

15

16

شیخ شعاعی محسن

-1

+3

-3

+3

14

+3

-1

+1

-3

8

+1

-1

+1

+1

14

10

صادقی اسماعیل

-1

*

*

*

*

*

-3

+1

-3

4

+3

-1

+1

+1

12

12

طهماسبی پارسا

-1

+1

+1

-1

12

+1

+1

+1

+3

14

-1

-1

+1

+1

16

8

غلامرضائی کهن عماد

-1

+3

+3

+3

20

+3

+3

+1

+3

18

+3

+3

+3

+3

20

20

لطفی نیما

-1

+1

+1

-1

12

-1

+3

+3

+3

16

+1

+3

-1

+1

13

12

محمدی امیرهادی

-1

+1

-1

+3

14

+1

-1

+1

-3

6

+1

-1

+1

-1

11

8

مختار آبادی احسان

-1

+1

-1

-1

10

+3

+1

+1

+3

16

+1

-1

+3

+1

13

12

مختاری خیرآبادی محسن

-1

+3

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

18

+3

-1

+1

+3

19

14

مصطفوی سید حسین

-1

+1

+3

-1

14

+1

+1

+3

+3

16

+3

+1

+3

+1

16

16

معیری مهدی

-2

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

18

14

ملک زاده محمد محراب

-1

+1

-3

-3

6

+1

-3

+3

+1

10

+3

-1

+1

-1

9

10

مهدی آبادی صالح

-1

+3

+1

+3

18

-1

-1

+3

+3

12

-1

-1

+1

+3

17

10

میرزائی علی

-1

-1

-3

+1

8

+1

-1

-1

-1

6

+1

-1

+1

-1

8

8

میرمظهری سید پدرام

-1

+3

+1

+3

18

+1

+3

+1

+3

16

+3

-1

+3

+3

20

16

ناصری منش محمد

-1

+1

-1

+1

12

+1

+1

+3

+3

16

+3

-1

+1

+1

14

12

هلاکوئی امیرعلی

-1

+1

-3

-1

8

+3

+3

+3

+1

18

-1

-1

+1

-1

11

6

یازدهم 203-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (203) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

ابوالحسنی زاده امیر

 

+3

-1

+3

16

-1

-1

-1

+3

12

+1

-1

+1

+1

16

12

اکبری عسکرزاده محمد

 

-1

-1

+3

12

-1

+3

-1

+3

16

+3

-1

+1

+3

17

16

پورده شیخی پویا

 

+1

-1

+3

14

-3

+3

+3

+1

16

+1

-1

-6

+1

16

5

حاج عبداللهی امیرحسام

 

-1

-1

-1

8

-3

-3

-3

-3

1

-3

-3

-1

-1

9

2

حسن زاده محمدمعین

 

-3

+3

+1

12

-1

+1

+1

+1

14

-1

-1

-1

-1

11

6

حسن زاده سبلوئی محمدمهدی

 

-3

+1

+1

10

-3

-3

+1

-1

6

+1

-3

-1

+1

15

8

حسینی پور علی

 

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

+3

16

-1

+3

-1

+3

18

14

حصیبی امیرحسین

 

-1

+3

+1

14

-1

+1

+1

+1

14

+1

+3

+3

+3

17

20

دوست محمدی علی

 

+1

+3

+1

16

-3

+1

+3

+3

16

+1

-1

-3

+1

15

8

رشیدی یزدان

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+3

18

20

رضامند محمد مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

18

+1

-1

+1

+3

19

14

سالارنژاد حسین

 

+3

+1

+3

18

-1

+3

+3

-1

16

+3

+3

+1

+1

16

18

سرمست کیوان

 

-3

-3

-1

4

-1

-3

+1

-3

6

-1

+3

-1

-1

11

10

سلطانی نژاد رضا

 

-1

-1

+1

10

-3

+3

-1

-3

8

-1

-1

+3

+1

13

12

سیستانی محمد متین

 

-1

-1

+1

10

+1

+1

+3

-1

16

-3

-6

-1

+1

13

1

شیخی زاده اناری بهنام

+1

-1

+1

-3

8

-3

-1

+1

-1

8

-3

+1

-3

+1

13

6

ضیغم پور امیرعلی

 

+1

+1

+3

16

-1

+3

+1

+3

18

+1

+1

+3

+3

19

18

عباسی محمد متین

 

-3

+1

+1

10

-3

-6

+1

+1

5

-3

-3

-3

+1

12

2

عسکری فؤاد

+1

+3

+1

+3

18

+3

-1

+3

+3

20

+3

+1

+3

+3

20

20

غفاری رضا

 

+3

+1

+3

18

+1

+1

+3

-1

16

-1

+3

+1

+1

13

14

کاظمی ارجاس ابوالفضل

 

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

+3

16

-3

-3

+1

+3

17

8

کدخدائی موغار کسری

 

+3

+3

+3

20

+1

+3

+3

+1

20

+1

-1

-1

+3

19

12

کیهانی نژاد شایان

 

-3

-1

+3

10

-1

-3

+1

+1

10

-1

-6

-3

-1

8

1

گنجه ای امیرحسین

 

-1

+1

+1

12

-1

-3

+1

-1

8

-1

-1

-1

+1

13

8

مظهری صفات پارسا

 

+1

+1

+3

16

-1

+1

+1

+1

14

+3

+1

+3

+3

19

20

معاذالهی مهدی

 

+3

+1

+3

18

+1

-1

+3

+3

18

+3

+1

+1

+3

20

18

مقبلی هنزائی پویا

 

+3

+1

+3

18

-1

+1

+3

+1

16

+1

-3

-3

+1

12

6

منشی زاده کرمانی محمد مهدی

 

+1

+1

+1

14

-3

+1

-1

-1

8

+1

+1

+3

+3

18

18

مهدوی میلاد

 

+1

+3

+3

18

+1

+3

+1

+3

20

+1

+1

-1

+1

16

12

مهدی زاده مهدی

 

+3

+3

+3

20

+1

-1

+3

+1

16

+1

+3

+1

+1

15

16

میرکمانداری سهیل

 

-1

-1

+3

12

+3

+3

+1

+1

20

+3

-1

-3

+3

18

12

نامجو مهدی

 

-1

-1

+3

12

+1

-3

-1

-1

8

-3

-1

-3

*

*

3

یازدهم 202-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۱۷ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم (202) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

اسدی خانوکی محمدحسین

+1

+1

+3

18

-1

-1

+3

+1

12

+1

+3

-3

+3

19

14

اسلامی علی آبادی عرفان

+1

+3

+1

18

-3

-1

-1

-3

2

+1

+1

-3

+1

16

10

اسماعیلی محمدامین

+1

+1

+3

18

+3

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+1

16

18

افصحی صالح

-1

+1

+3

16

+1

-1

+1

+1

12

+1

+1

+1

+3

19

16

بهرامی امید

-1

+1

+3

16

-1

-1

+1

+1

10

+1

+1

+3

+3

17

18

پورخالقی محمدحسن

-1

-1

+3

14

-1

+3

+3

-1

14

-1

+1

+1

+3

17

14

تیکدری نژاد علی

+1

+3

+3

20

+1

+1

+3

-1

14

-3

+3

+3

+3

17

16

خاتمی راد امیرمحمد

-1

+1

+3

16

+1

+1

+3

+1

16

+1

+1

+3

+3

19

18

خلیل زاده امیراشکان

-3

-3

-1

6

-3

+1

-3

-1

4

-1

-3

+3

+1

14

10

دریانی کوکی محمدرضا

-1

+3

+3

18

+3

+1

+3

+1

18

+1

+1

-1

+3

19

14

رجب پور محمدرضا

-3

+1

+3

14

-3

-1

+1

+1

8

-1

+1

+3

+3

18

16

رستمی ایمان

+3

-3

+3

16

-3

-1

+3

-1

8

-3

+1

+1

+3

17

12

روان بخش امیرحسین

-1

+3

-1

14

-1

-1

+3

+1

12

-1

+1

+3

+3

18

16

سلطانی سپهر

+1

-1

+3

16

-1

+1

+1

+1

12

+1

+1

+3

+3

17

18

صیادی زاده محمد معراج

-3

-1

+3

12

-1

+1

-3

+1

8

-6

+1

-3

+3

19

5

طالبی زاده سردری یزدان

-3

+3

-1

12

-1

+1

-1

+1

10

-6

-1

-6

+3

18

1

طهماسبی امیرمهدی

-3

+3

+3

16

+1

+3

+1

+1

16

+1

+3

-1

+3

19

16

عباسی سید محمدطه

-3

+1

+3

14

-3

+1

-3

-1

4

-1

-1

+1

+1

14

10

غفاری امیرحسین

-1

+1

+3

16

+1

+1

-3

+1

10

+1

+1

+1

+1

18

14

غلامعلی پور زرندی مهدی

-3

+1

-1

10

-1

+1

+1

-1

10

-1

-3

+3

+1

12

10

کارآموزیان ابوالقاسم

+1

+3

+3

20

+1

+1

+1

+3

16

+1

+1

-1

+1

18

12

محمدی زاده محمد صالح

-1

+3

+3

18

-1

-1

-1

+1

8

-1

-3

-3

+3

17

6

محمودی محمدرضا

-1

+1

+3

16

-3

+1

-1

+1

8

-1

+3

+1

+3

18

16

مشهدی محمد مهدی

-3

+3

+3

16

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+3

+3

20

20

مصطفوی سیدعلی

-1

-1

+3

14

-1

-3

-1

+1

6

+1

+1

-1

+3

17

14

موبدشاهی کیخسرو

-1

+3

+3

18

+1

+1

+3

+1

16

+1

+3

+3

+3

18

20

میرزائی بادیزی محمدمهدی

-3

+1

+1

12

-3

-1

+1

-1

6

-1

-3

+1

-1

11

6

میرزائی زاده علی

+1

+3

+3

20

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+3

+3

19

20

نجارزاده بهزاد

+1

-1

+1

14

-1

+1

+1

-3

8

-3

+1

+3

+3

17

14

نژاد سروری ایمان

-1

-1

-1

10

-1

+1

+3

+1

14

+1

+3

+1

+1

18

16

یاربخت فرنام

+1

+1

+3

18

-3

+1

+1

-1

8

+1

+3

+3

+3

17

20

دهم 104-جدول نمرات مستمر نیمسال اول 98-1397

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس دهم تجربی(104) نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

 

نام خانوادگی و  نام

انضباطی

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

جامع مستمر

آذر

آبادیان مهدی

-1

+1

+3

+1

18

-1

+1

+1

+3

14

+3

+1

+3

+3

17

18

احمدپور یونس

-1

-1

+3

+1

16

-1

-3

-3

-1

2

-1

-1

+3

-1

9

8

اسماعیل بیگی امیرحسین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

-1

+3

+3

17

16

اعلمی ارشیا

-1

+1

+1

+1

16

-3

-1

-3

+1

4

-1

+3

-1

+1

12

10

افضلی امیرمهدی

-1

+1

-1

+1

14

-3

-3

-3

+1

2

+1

+3

+3

-3

7

12

ایرانمنش علیرضا

-1

+3

-1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

+3

+3

+3

19

20

ایلاقی آروین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

-1

-1

-1

9

8

بابایی محمدیاسین

-1

-1

+3

+3

18

-1

-3

-1

+1

6

+3

+3

+1

+1

16

16

بختیاری کسری

-1

+3

+3

+1

20

+1

+3

+3

+3

20

+3

+1

-3

+3

17

12

برزگر امیرحسین

-1

-1

-1

-3

8

-1

-3

+1

+3

10

+1

+3

+3

-1

11

14

بنی اسدی مهران

-1

-1

+3

+3

18

-3

-3

-1

+3

6

+3

+3

+3

+3

19

20

پورسلطانی آرمین

-1

+3

+1

+1

18

-3

-3

-1

+3

6

+3

+1

+3

+1

16

16

پورطاهری یاسین

-1

+3

+3

+1

20

-1

-1

-1

+1

8

+1

+3

+3

+1

14

16

پورموسی پویا

-1

-3

+1

-3

8

-1

-1

-3

+1

6

-3

-1

+3

-1

11

6

پیرصنعان محمد صالح

-1

+1

+3

+3

20

-1

-1

+1

+3

12

+1

+3

+3

+3

18

18

توحیدی نژاد محمدطه

-1

+3

+3

+1

20

-1

+1

+1

+3

14

+3

+1

+3

+3

20

18

توکلی سیدمحمدمهدی

-1

+1

+1

+3

18

-1

+1

+1

+1

12

+3

+1

+3

+3

18

18

جرجندی امیرحسین

-1

+1

+1

+3

18

-1

-3

+1

+1

8

+3

+1

+3

+3

17

18

جعفری محمدمهدی

-1

-1

+1

+1

14

-1

-3

-1

-1

4

-1

+1

+1

+1

13

10

جهانشاهی امیرمهدی

-1

+1

+1

+1

17

-1

-3

-1

+1

6

+1

+1

+3

+1

15

14

حبیب اللهی سید آرین

-1

-1

+3

+1

16

-1

-3

-3

+1

4

+3

+3

+3

+1

16

18

حقگویی مهدی

-1

-1

+3

+3

18

-3

-3

-3

-1

1

+3

+1

+1

+1

16

14

حمزه محمد مهدی

-1

-3

+1

-1

10

-3

-3

-3

+1

2

+1

-1

-1

+1

13

8

دریجانی امیرحسین

-1

+1

-1

+1

14

-1

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

18

رجبی امیرحسین

-1

+1

+1

+1

16

-1

-1

-3

-1

4

+1

+1

+1

-1

11

10

رنجبر علی

-1

+1

+3

+3

20

+1

-1

+3

+3

16

+1

+3

+3

+3

19

18

سالاری نژاد علی

-1

-1

+3

+1

16

+1

-1

+3

+1

14

+3

+3

+3

+3

20

20

طحانی امیرحسین

-1

+1

+1

+3

18

-1

+1

-1

+3

12

+1

+3

+3

+1

13

16

ظفرعباس زاده آرمان

-1

-1

+1

-3

10

-3

-3

-3

+1

2

+1

+1

+3

-1

9

12

عاقلی علی

-1

+1

-1

-3

10

-1

-3

+3

-1

8

+1

+3

+3

+1

15

16

عبدالرحمانی دانیال

-1

-1

+1

-3

10

-1

-1

+3

+1

12

+1

+1

+3

+1

13

14

عبداللهی متین

-1

-3

-3

-3

4

-1

-3

-3

-1

2

+1

+3

+3

+1

12

16

مظهری نیا محمدعلی

-1

+1

+1

+3

18

-1

-3

-3

-1

2

+3

+1

+3

-1

10

14

نقیبی پویا

-1

-3

-3

-3

4

-1

-3

-1

-1

4

+3

-1

+3

+1

12

14

ولایتی امیرمسعود

-1

-1

+1

+3

16

-1

-1

-3

-1

4

+3

+1

-1

+1

14

12