علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

چهارم تجربی و ریاضی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاسهای چهارم تجربی و ریاضی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

12/

7

19/

7

26/

7

مهر

3/

8

10/

8

17/

8

22/

8

آبان

1/

9

8/

9

آذر

ابراهیمی سبحان

-1

-1

-1

8

-1

+1

+1

+3

16

+1

+3

18

ابراهیمی عباس

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

-3

10

+3

+3

20

ابراهیمی میلاد

+3

+1

-3

12

-1

+1

+1

-3

10

+3

-1

16

احمدی محمد

+3

+3

+1

18

-3

-1

-3

*

5

+3

-3

14

اکیما محمدحسین

-1

+1

+3

14

-1

+1

+1

+3

16

+1

+1

16

پورامیری امین رضا

-1

+3

+3

16

-1

+3

+3

+3

20

+3

+1

18

حسینی سیدحمید

+3

+1

-1

14

-3

+1

-1

+3

12

-6

-1

7

خالقی پدرام

*

*

+3

14

-3

-1

+1

*

9

-1

-1

12

خضرزاده علیرضا

+3

+3

-1

16

-1

-1

+3

-3

10

+1

*

15

سالار محمدرضا

+3

+3

-3

14

-3

+1

+1

+3

14

-3

+1

12

سلیمانی محمدجواد

+3

+1

+1

16

-3

-1

+1

+3

12

+1

+3

18

شمس الدینی محمد

-3

-1

-1

6

-3

-3

+1

+3

10

-1

+1

14

شمس الدینی میلاد

-3

-3

+1

6

-1

+1

+3

+3

18

-1

-3

10

صفی نتاج مسعود

-3

+3

-6

5

-3

-1

+1

+3

12

-3

+1

12

قلیچ پور علیرضا

+3

+3

-1

16

-1

-1

-3

*

7

-1

+1

14

محمودی عیسی

-1

+3

-3

10

-3

+1

+1

+3

14

-1

+1

14

مرادی پور محمد

+3

+3

+3

20

-1

-3

+1

+3

12

-3

+1

12

معصوم پور مجتبی

+3

+3

+1

18

-1

+1

+1

+3

16

-1

+1

14

یازدهم تجربی-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷ ق.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

12/

7

19/

7

26/

7

مهر

3/

8

10/

8

17/

8

آبان

1/

9

8/

9

آذر

ابراهیمی محمدحسین

-1

+3

+3

20

+1

+3

+1

20

+3

+3

20

اصغری محمد صالح

-1

-3

-3

8

-3

-1

-1

10

+3

+1

18

امیرحیدری آرش

*

*

*

*

+1

-1

-1

14

+3

-3

14

انصاری محمد

+1

-1

-1

14

+1

-3

+1

14

+3

+1

18

آبگرمی علیرضا

-3

-1

-1

10

-3

-1

-3

8

+3

-1

16

بلوچ محمدجواد

+1

-3

+3

16

-1

+3

+1

18

+3

-1

16

توان رضا

+1

-1

-1

14

-1

+3

+1

18

+3

+1

18

جرجندی محمد

-1

-3

+3

14

-1

+3

-1

16

-3

+1

12

حسن پور رضا

-1

-1

+1

14

+3

-3

-1

14

+3

+1

18

سرحدی امیرحسین

+1

+1

-1

16

-1

-1

+1

14

+3

+1

18

شاهی مریدی علی اکبر

+3

+1

+1

20

+3

-3

-1

14

+3

-1

16

شمس الدین علی اکبر

+1

-3

-1

12

+3

-1

-1

16

+3

+1

18

طیاری رضا

+3

-1

-1

16

-1

-1

-1

12

+3

+1

18

عوض پور مصطفی

-3

-1

-1

10

-3

-3

+1

10

+3

-1

16

کلجک محمدحمزه

+3

-3

+1

16

+3

-1

+1

18

+3

+1

18

محمدپور علی اکبر

+1

+1

-3

14

-3

+1

-3

10

+3

+1

18

محمدی حسین

-1

-1

-3

10

-3

-1

+1

12

+3

+1

18

محمدی سبحان

+1

-3

-1

12

+3

-1

-1

16

+3

+1

18

محمدی علیرضا

+1

-3

-3

10

-1

-1

-1

12

+3

+1

18

مرادزاده بهرام

-3

-1

-3

8

-6

-1

-1

7

+3

+1

18

چهارم تجربی(406)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربی(406) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

مرداد

3/

7

9/

7

16/

7

23/

7

مهر

30/

7

7/

8

14/

8

21/

8

آبان

29/

8

5/

9

19/

9

26/

9

آذر

ایزدی محمد مهدی

2

-3

-3

-1

-3

1

+1

-1

-1

-1

12

+1

+3

+1

*

16

باقری نژاد محمد

10

+1

-3

+3

+3

16

+1

-3

-3

-1

8

-3

+3

-1

*

10

تقی نسب حسین

6

-1

-3

-1

+3

10

+1

+3

-3

-3

12

+1

+3

-3

-1

12

جاوید محمد حسین

8

+1

-3

-1

+3

12

-3

-1

-3

-1

6

-1

+3

+1

-1

14

حاج محمد حسینی امیرحسین

12

+3

-1

+1

+3

18

-1

+1

-1

-3

10

+1

+3

-3

-1

12

حسن زعیم علی

*

+1

+1

-1

+3

16

-3

-1

-1

-1

9

+1

+3

+1

+1

17

حیدری علیرضا

4

+3

-1

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

4

-1

+3

-1

-1

12

خالقی محمد محراب

16

-1

-3

-3

-3

2

-1

-1

-3

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

خراسانی زاده رضا

16

+3

-1

+1

+3

18

-1

+1

+1

+3

18

+3

+3

+1

-1

18

رفیعی سینا

10

+1

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

-1

10

-3

+3

-3

+1

9

زاهدی فر امیررضا

*

*

-6

-6

-6

1

-3

-1

-3

-1

6

-3

+3

-3

-1

8

سلطانی نژاد امیررضا

4

+1

-3

-3

-3

4

+1

-1

-3

-1

10

+1

+3

+1

+1

17

شجاعی مهدی

7

+3

+1

-1

+3

18

-3

+1

-1

-1

10

-1

+3

-1

-1

12

شیخ الرئیس محمد صالح

*

*

-3

-3

+3

9

-3

-6

-3

+1

3

+1

+3

-3

*

12

صفاری امیر سالار

6

-3

-1

-3

+3

8

-1

-1

-1

-1

10

-3

+3

-3

+1

9

صیادی زاده محمد عرفان

6

+1

-3

-1

+3

12

+1

-1

-3

-1

10

-1

+3

+1

-1

14

طالبی زاده علی

16

+3

+3

+3

-3

18

-1

+3

+3

+1

20

+3

+3

+3

-3

20

عرب علی

12

+3

+1

+1

+3

20

-1

+1

-3

-1

10

-3

+3

+1

-1

12

غنچه پور محمد

14

+1

-1

-3

+3

12

-1

-1

-1

+1

12

-3

+3

+3

-1

14

فرحبخش محمد مهدی

20

-1

-1

-3

+3

10

-3

-1

-3

-3

4

-3

+3

-3

-1

8

فیروزی محمد

3

+1

-3

-1

+3

12

-1

+1

-1

-3

10

-1

+3

+1

*

14

قاضی زاده امیرحسین

8

+1

-1

-1

-3

8

+1

-3

-3

-1

8

-3

+3

+1

-1

12

کمالی محمد مهدی

1

-3

-3

-3

-3

1

+1

-1

-3

+1

12

-3

+3

-3

+1

9

محمدی محمد

*

-3

-3

-3

-3

1

-3

-1

-1

+1

10

-3

+3

+1

-1

12

ملکی سید محمد صدرا

8

+1

-3

-1

+3

12

-1

-6

-3

-1

3

-1

+3

-3

*

10

نجفی نیا محمدمعین

*

*

-3

+1

-3

7

-3

-1

-1

+1

10

+1

+3

+1

-1

16

نخعی ارسلان

2

-3

-3

-3

-3

1

-1

-1

-3

+1

10

-1

+3

+1

-1

14

نعمت الله زاده سید متین

8

-3

-3

-3

+3

6

+1

-3

-1

-1

10

+1

+3

-3

+1

13

نوری کسری

10

+1

-1

+1

-3

10

-1

-1

-3

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

یزدانی علی

8

-1

+1

-1

-3

8

-3

-3

-3

-1

4

-3

+3

-3

*

8

یوسفی اشکان

12

+1

+1

-1

+3

16

-3

-1

-3

-1

6

-3

+3

+1

-1

12

یازدهم تجربی(203)-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

يكشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربی(203) نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

9/

7

16/

7

23/

7

مهر

30/

7

7/

8

14/

8

21/

8

آبان

29/

8

5/

9

19/

9

26/

9

آذر

افتادگان حسین

+1

+3

+3

18

+3

+3

+1

+1

18

-3

+1

+1

+3

14

افشین پویا

+1

+1

+3

16

+3

+3

+1

-1

16

+3

-3

-3

-1

8

افضلی عرفان

+1

+3

+3

18

-1

+3

+3

-1

14

+3

+1

-1

-3

14

اکبری محمد مهدی

-1

+3

+1

14

+1

+3

+3

-1

16

-3

+3

+1

-1

12

پورشعبان سعید

+1

+3

+3

18

+3

-1

-1

-1

10

-3

+1

+1

-1

10

پورنخعی یاسین

+1

+1

+3

16

-3

+1

+1

-3

6

+3

+1

+1

-1

16

جعفرپور محراب

+1

+3

+3

18

+1

+1

+1

-1

12

+3

+1

-3

-1

12

حاجی ماهانی ابوالفضل

+1

-1

+1

12

+1

-1

-1

-1

8

-3

+3

-3

-1

8

حسنی محمد مهدی

+3

+3

+1

18

+1

+1

+1

+3

16

-3

-1

+1

+3

12

خواجه خلیلی محمدجواد

+1

-1

+1

12

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+1

+3

20

رجبی احسان

+1

+1

+3

16

-1

+1

+1

-1

10

+1

+1

+1

+3

17

رحمن نژاد علی

-1

-3

+1

8

-1

+3

-1

-1

10

+3

-1

-3

-3

10

رضامند شایان

+1

+1

+3

16

+3

+3

+3

-1

18

+3

+1

+3

+3

20

سالاری علی

-1

+1

-3

8

-1

+3

-1

-3

8

+3

-3

-3

-3

8

سعیدی امیرمحمد

-1

-3

-1

6

-3

-3

+1

+1

6

+3

+1

-3

-1

12

سلطانی هادی

-1

+3

+3

16

+1

+3

+3

-1

16

+3

+1

+1

-1

16

سیف الدینی مهدی

+1

+1

+3

16

+3

+3

+1

-1

16

+1

-1

-1

-1

10

شهابی نژاد محمد مهدی

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+1

*

18

صالحی ایلیا

-3

-3

-3

1

-1

-1

-1

-3

4

-1

+1

-3

-1

8

عسکری پور محمد

-1

-3

+3

10

+3

+3

+1

-1

16

+3

-3

-3

+1

10

فرخیان محمد حسین

+1

-1

+3

14

+3

+3

+1

+3

20

-3

+1

+1

-1

10

کریم زاده محمد حسین

+1

+3

+3

18

+3

+1

+1

-1

14

-3

+1

-1

-3

8

گرگانی محمد

+1

+3

+3

18

+1

-1

+1

+3

14

+3

+3

+1

-1

18

مالکی امیرحسن

+3

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

-3

+3

+1

-1

12

محمدی علی

-1

-1

+1

10

+3

+3

+1

+1

18

+1

+1

+1

+1

16

مرتضوی سید محمد جواد

+1

+1

-1

12

+1

+1

-1

-3

8

-3

-3

+1

-3

6

معصومی فر مهدی

-3

+1

+1

10

+3

+3

+3

-1

18

-3

-3

+3

-3

8

معظمی علی

-1

+3

-1

12

-1

-1

+1

-1

8

+1

+3

+1

+3

19

معین الدینی بنیامین

-1

+1

+1

12

+3

-3

+3

+1

14

+3

+3

+3

+3

20

مهدوی سید مهدی

-1

+3

+1

14

+3

+3

+3

+1

20

+3

+1

+1

-1

16

مهدی زاده علی

+1

+3

+3

18

-1

-1

+3

+1

12

+3

+3

+1

+3

20

نجم الدینی امیر مهدی

+1

+1

+3

16

+3

-3

+1

-1

10

*

+3

+3

+1

18

چهارم تجربیA-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۸ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیA نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

9/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

ابراهیمی ابوالفضل

-1

+3

-3

12

-1

+1

-1

+1

16

+3

+3

-1

+1

18

ابراهیمی حسین

+1

+3

-3

14

-3

-1

-1

-3

8

-3

+1

-1

+1

10

ابراهیمی محمد مهدی

-1

-3

-3

6

-1

-6

-3

+1

7

-3

+3

-3

+1

10

اثناعشری امیرحسین

+1

-3

+3

14

+1

+1

-1

-1

16

+1

+1

+1

-1

14

احمدی عمادالدین

-3

-3

-6

1

-3

-1

-1

-3

8

-1

-1

-6

+1

5

ارسلان امیرحسین

-6

-6

-3

1

-3

+1

+1

-1

14

+1

+3

-1

+1

16

امینی نیما

-1

+1

-3

10

-6

-3

-3

-3

1

+1

+1

-3

+3

14

آشناگر مجتبی

-1

+1

-1

12

-3

-1

-1

+1

12

-1

-1

-1

-3

6

ثمره علی

+1

-1

-3

10

-1

-1

-3

+1

12

+3

+1

+1

+1

18

جعفری امیرمهدی

-1

+3

-3

12

-3

+1

-3

+1

12

+1

-1

-3

+3

12

جعفری هادی

-1

-3

-1

8

-3

-1

-1

+1

12

+1

+3

-1

-1

14

حسن خانی محمدطه

-1

-3

-3

6

-3

-3

+3

+3

16

+1

+1

-1

+1

14

حسنی سعدی محمدعلی

-3

-3

-3

4

-3

-1

-3

+3

12

+1

+3

-1

-1

14

رحمان زاده محمد مهدی

-3

-3

-1

6

+1

+1

-3

-1

14

+3

+3

-1

+1

18

رستمی علی

-3

-3

-3

4

-3

-3

+3

-3

10

-1

+1

-1

+3

14

رشیدی عباس

-3

-1

-3

6

-3

+1

+1

+1

16

-3

+3

-1

-3

8

رضایی پویا

+1

-1

-3

10

-1

+1

-1

+1

16

+3

-1

-3

-3

8

سبزعلی پور یوسف

-1

+1

-3

10

-3

-1

-1

+1

12

-1

+1

-1

-3

8

سلمانی محمد

-3

+1

-1

10

-3

+1

-1

-3

10

-1

-1

-3

+3

10

سیفی محمدحسین

-1

-1

-1

10

+1

-1

+1

+1

18

-1

-1

-1

-1

8

شفیعی امیر

+3

+1

+1

18

-3

+3

+3

+1

20

+1

+1

+1

+3

18

شمس الدینی علیرضا

-3

-1

-1

8

-3

-3

-1

-3

6

-1

-1

-1

+3

12

عادلی علیرضا

-3

-3

-3

4

-3

-1

-1

-1

10

+3

-3

-3

-3

6

عباسلو محسن

-3

-3

-3

4

-6

-1

-1

+1

9

+3

-3

-6

-6

1

کرمانی محمدحسین

-3

-3

-3

4

-3

-3

-1

-3

6

-3

+1

-1

-1

8

ماهانی پور میثم

+1

-1

+3

16

-3

+3

+1

+3

20

+1

+3

-1

+3

18

محمدی مصباح

+1

+3

+3

20

+1

+1

-1

+3

20

+3

+1

+3

+1

20

یوسف الهی احمدرضا

-3

-1

-3

6

-1

-3

-3

+1

10

+1

+3

-3

+1

14

چهارم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس چهارم تجربیB نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

18/

9

آذر

ابراهیمی محمدرضا

-1

-1

+3

14

-1

+1

-3

+1

8

+3

-3

+1

-3

12

اشرفی محمدصادق

+1

+1

-1

14

+1

+1

-3

+1

10

+1

-3

+1

-1

12

ایرانمنش محمدامین

+1

+1

-1

14

-3

-3

-3

-6

1

+1

-3

-3

-3

6

آیرم امیرحسین

+3

+1

+1

18

-3

+1

-1

+1

8

+1

-3

-3

+1

10

پورملاجمال مجتبی

-3

-3

-3

4

-3

-3

-1

+1

2

-6

-6

-1

-3

1

تقی نسب محسن

-3

-1

+1

10

-1

+1

-1

+3

12

+3

-3

+1

-1

14

جمالیزاده علیرضا

-3

-1

-3

6

-3

-1

+1

+1

8

-3

-1

-1

-3

6

سالاری مهدی

-1

-1

-3

8

-3

+1

-3

+1

6

+1

-3

-3

-3

6

سلیمانی راد سبحان

-1

-3

-3

6

-1

-3

+1

+1

8

+3

-1

+1

+1

18

شیرزادی محمد مهدی

+1

-1

-1

12

-3

-3

-3

+1

2

+3

-3

-3

-3

8

صاحب الزمانی امیرمحمد

-3

-3

-3

4

+3

-3

+1

+1

12

+3

-3

-3

-1

10

عباسی سعید

-1

-1

+1

12

-1

+3

-1

-1

10

-1

-3

-3

+1

8

عرفانی رسا

+1

+1

+1

16

+1

-1

-1

-1

8

+1

+1

+1

-3

14

عسکرپور امیرعلی

+3

-1

+1

16

+3

+3

+1

+3

20

+1

-3

+1

+3

16

عسکری نژاد امیر

-3

-1

-3

6

-1

+1

+1

+1

12

+1

-3

-3

-3

6

علیزاده علیرضا

+3

+3

+1

20

+3

-1

+3

+3

18

+1

+1

+3

+1

20

فرحام سبحان

-1

-3

-3

6

-3

+1

-3

+1

6

-1

-3

-3

-3

4

فلاح فرهاد

-3

-3

+1

8

+3

-3

+1

-1

10

+1

-1

-3

+1

12

فیروزی نیا دانش

-3

-3

-3

4

-3

-3

+1

+1

6

+3

-3

-3

-1

10

محسنی امیررضا

-3

-3

+1

8

-3

-1

-3

+1

4

+3

-3

-3

-3

8

محسنی محمد

*

*

-3

10

+3

-3

-1

+1

10

+1

-3

-3

-1

8

نجف آبادی علی اکبر

-1

-3

-3

6

-3

-3

-1

-1

2

-6

-3

-3

-6

1

نجفی محمد رئوف

-1

-3

-3

6

-3

-3

-1

+1

4

-1

-3

-3

-3

4

نجمائی محمد صالح

+3

+1

+3

20

+3

-1

-1

+3

14

+1

+1

-1

+3

18

نخعی پور امیرمحمد

+1

-3

-3

8

+1

+1

+1

+1

14

+1

-3

-3

-3

6

نکوئی مالک

-3

-3

-3

4

+3

+1

+3

+1

18

+1

-3

+1

-1

12

نیکوئی نژاد علیرضا

-1

-3

-3

6

+1

-3

-3

+1

6

-1

-3

+1

-1

10

نیک نشان علی

-3

-3

-1

6

-3

+3

-1

+1

10

+3

-1

-1

+1

16

یزدان پناه محمد مهدی

-3

-3

-3

4

-3

-1

-3

+1

4

+1

-3

-3

-1

8

یازدهم تجربیB-جدول نمرات ماهیانه نیمسال اول 97-1396

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ کلاس یازدهم تجربیB نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

(توجه: تنها نمرات مثبت آزمون 9/25 برای نمره آذر محسوب شده است.)

نام خانوادگی و  نام

8/

7

15/

7

22/

7

مهر

29/

7

6/

8

13/

8

20/

8

آبان

27/

8

4/

9

11/

9

25/

9

آذر

اسدی پور مهدی

+1

+3

+3

20

+1

+3

-3

-1

10

+3

+1

+1

+3

19

افشاری پور محمدمهدی

-3

+3

-1

12

-1

-1

-1

-1

6

-1

-3

-3

*

4

ایزدی عرفان

+1

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

1

-3

+3

-3

-3

8

بستانی علی

+1

+3

+1

18

-1

-1

-3

-3

2

-3

+1

-3

*

6

بصیریان حسین

+1

+3

-3

14

-1

-3

-3

-3

1

+3

-3

-3

*

8

پورجواران علیرضا

+1

+3

+1

18

+1

+3

+3

+1

18

+3

+3

+1

+3

20

توکلی علی

+3

+1

+3

20

-1

+1

-1

+1

10

-3

-1

-3

-1

4

حاج علیزاده علی اکبر

+1

+3

+3

20

-1

+3

+3

-1

14

+3

-3

+1

-3

12

حسنی ابوالفضل

+1

+1

-1

14

-1

-1

-1

-1

6

-3

-3

-3

-3

2

حسنی ابوذر

+1

+3

-1

16

+1

-1

-1

-1

8

+1

-1

-3

-1

8

حسینی سیدفؤاد

-3

+3

+3

16

+1

+1

+1

+1

14

+3

-1

-3

-3

10

رجائی نژاد نصیر

+1

+1

+1

16

+3

-1

-3

-3

6

-1

-3

-3

*

4

رحیمی صادق حسین

+1

+3

-1

16

+3

-1

-1

-3

8

-1

-3

-3

*

4

زارعی امیرحسین

-3

+3

+1

14

-1

-3

+1

+1

8

-3

-3

-3

*

2

سالاری محمد

+1

-1

-1

12

+1

+1

+3

*

15

-3

-1

-3

-3

4

شمس الدینی علی

+1

+3

-1

16

-3

-3

+1

-1

4

-3

-1

-3

-3

4

شمسی احمدرضا

+1

+3

+3

20

+3

+3

+3

+1

20

+3

+3

+3

+3

20

طغرلی مهدی

-3

-3

+1

8

+1

-3

+3

*

11

-1

+1

-3

-1

8

طلاپور محمدطاها

-3

+3

-1

12

-1

-1

+3

-3

8

-1

-3

-3

-1

4

غلامی امیرحسین

-1

+3

-3

12

+1

+1

-1

-1

10

-1

-1

-3

*

6

قاسمی امیررضا

+1

+1

+1

16

+1

+1

+3

-3

12

+3

+1

-1

-1

14

قاسمی علیرضا

+1

+3

+3

20

+1

-1

+3

-1

12

+1

+3

-1

-1

14

محسنی نسب ابوالفضل

+1

+3

+3

20

+3

+3

+1

-3

14

+1

+1

+3

*

16

مختارآبادی علی

+1

+1

+1

16

+1

-1

+1

-3

8

+1

-1

-3

-3

8

مشتی مهدی

+1

+1

+1

16

+1

+1

-1

-1

10

-3

-1

-3

-1

4

معظمی احسان

+1

+1

-3

12

+1

-1

-3

-1

6

+1

-1

-3

-3

8

معین الدینی عارف

-1

+1

-3

10

-1

-3

-3

-6

1

+3

-1

-3

*

10

ملائی علی

-1

+1

-1

12

+1

-3

-3

-1

4

-1

-3

-3

-1

4

ملک نژاد امین

+1

+3

-3

14

-1

-3

-1

-1

4

-1

-3

-3

-3

4

موسی علی مهرشاد

-1

-1

-3

8

-1

-3

-1

-1

4

-1

-1

-3

*

6