علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

علیرضا ناصری مود (کاربرگ نمرات دانش آموزان)

+3بسیار خوب /+1خوب /-1ضعیف /-3بسیارضعیف /-6 غیبت غیر موجه در امتحان /-9 تقلب در امتحان

در این وبلاگ تمامی نمرات هفتگی، ماهیانه و نیمسال دانش آموزان ارائه خواهد شد.

۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارم تجربی- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان کلاس چهارم تجربی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

(+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

14/

12

اسفند

جمع

احمدی زاده محمد امین

-1

-3

-1

-6

1

-3

+1

-3

-3

2

-18

احمدی عرفان

+2

-3

+3

-1

10

-3

+1

+3

-3

8

-3

اسدی محمد تقی

+2

-1

+1

-1

10

-1

+1

+3

-3

10

-1

افضلی نژاد ابوالفضل

-1

+3

+3

-6

11

-6

-6

-6

-6

1

-24

اکبری حسین

+2

+3

+1

+1

16

+1

+1

-3

-6

3

2

اکبری رضا

*

+1

+1

-1

12

-1

+1

+3

+1

14

+5

پاد امیرحسین

-1

-3

-3

-3

1

-1

+1

-1

-3

6

-13

توکلی حسین

+2

-3

-3

+1

6

-3

+1

-3

-1

4

-11

تیزهوش مهدی

+2

+1

+1

+1

14

-1

+1

+3

+1

14

+7

حسین زاده محمد حسن

-3

-6

-6

-6

1

-3

+3

-3

-3

4

-24

خجسته نژاد عباس

+2

+1

-1

+1

12

-1

+1

+1

-1

10

+1

دولت آبادی امیرحسین

+2

-3

-3

-1

4

-1

-1

-1

-3

4

-13

رنجبر امیرحسین

+2

+3

+1

+1

16

-1

+1

-3

-3

4

-1

زمزم محمد

+2

-3

-3

-1

4

-3

-1

+1

-3

4

-13

زند پوریا

+2

+3

+3

+1

18

-1

+3

+3

+3

18

+15

زنگی آبادی سعید

-1

-6

-6

-3

1

-6

-1

-6

-6

1

-34

سلطانی نژاد امیرحسین

+2

-3

-1

+1

8

-3

+1

+1

-3

6

-7

طغرلی حسام

+2

-3

+1

-1

8

-3

-1

+1

-3

4

-9

عرب پور مهدی

-1

-6

-6

-1

1

-6

-3

-6

-6

1

-34

عرب نژاد عباس

+2

-3

-3

-6

1

-3

+1

-3

-1

4

-18

عرب نژاد فؤاد

+2

+1

+1

+1

14

+1

+1

+3

-1

14

+7

غفاری امین

-1

-3

-3

-3

2

-3

-3

-3

-3

1

-21

فرح بخش امین رضا

+3

-1

+1

-1

10

-3

+1

-1

-3

4

-7

کریمی جواد

+2

-3

+1

+1

10

-1

+1

+1

-3

8

-3

میرتاج الدینی سید مصطفی

+2

+1

+3

-1

14

-3

+3

-1

-6

3

-4

نوراللهی محمد طاهر

+2

+3

+3

+1

18

-1

+1

-1

-3

6

+3

چهارم ریاضی ب- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

اسامی دانش آموزان  کلاس چهارم ریاضی (ب) نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

کلاسی

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

14/

12

اسفند

جمع

تویسرکانی ابوالفضل

+2

-1

-1

-1

14

-1

-3

-3

-3

6

-13

جعفری محمد امین

*

-3

-1

-3

10

+1

+1

-3

+1

16

-7

دانشی محمد حسین

-1

-3

-3

-3

8

-3

-3

-6

-6

1

-27

سلاجقه علیرضا

+2

+1

+1

-1

18

-1

+1

-1

-3

12

-3

سلطانی امین

-1

+1

-3

-6

9

-3

-3

-3

-3

4

-22

شاه محمدی امیرحسین

*

-1

+3

-3

16

+1

+1

+1

-1

18

+1

صادقی محمدامین

+2

-1

+1

-1

16

+1

+1

-3

-3

12

-5

طاهری احسان

+2

+3

-1

-1

18

-1

+3

-3

-3

12

-3

عاشوری حسن

+2

-1

+3

-3

16

-3

+1

-3

-3

8

-9

عبدلی محمدرضا

-1

-1

-3

-3

10

+1

+3

-3

-3

14

-9

عراقی زاده محمد فاضل

*

-3

+1

-3

12

-1

-3

-3

-3

6

-15

عرب محمدرضا

+2

-3

+1

-1

14

+1

+1

-3

+1

16

-3

عرب زاده وحید

-1

-6

-3

-3

2

-1

-3

-3

-3

6

-22

عرب ناصری امیرحسین

+1

-3

+3

-3

14

+1

+1

-3

-3

12

-7

فرامرزی سعید

-1

-1

-3

-3

10

+1

-3

-6

-6

2

-21

فکوری هرندی سیاوش

+2

-3

-1

-3

7

-1

+1

-3

-3

10

-13

قنبری علی

-1

-1

+1

-1

16

+1

+1

-3

-3

12

-5

محمدی امیرحسین

+1

-3

+1

-3

12

+1

+1

-3

-3

12

-9

محمدی سبحان

-1

-3

+1

-1

14

-1

-3

-3

-1

8

-11

مددی زاده امیررضا

+2

-3

-3

-1

10

-1

+1

-3

+1

14

-9

وجهدینی احسان

+1

-3

-3

-1

10

-1

+1

-6

-6

4

-19

هادی زاده احمدرضا

-1

-1

-1

-6

9

-1

-3

-3

-3

6

-18

اول تجربی الف- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم 96-1395

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول تجربی(الف) نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 (+3بسیارخوب / +1خوب / -1ضعیف / -3بسیارضعیف / -6غیبت غیرموجه در امتحان / -9تقلب در امتحان)

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

2/

11

9/

11

16/11

بهمن

23/

11

30/

11

7/

12

آزمون مدرسه (از 20)

14/

12

اسفند

26/

1

9/

2

16/

2

اردیبهشت

جمع

امیری امیرحسین

+3

-1

+1

12

-1

+1

+3

14.5

+3

12

-1

-3

+3

14

+8

امینی زاده مهدی

-3

-3

+1

10

-1

+1

-1

7.5

+1

6

-1

-3

+3

14

-6

ایزد پناه امیررضا

+3

+3

-1

14

+1

+3

+3

17.5

-1

12

-1

-3

+1

12

+8

بخت آزاد میعاد

+3

+1

-1

12

+1

+1

+3

14.5

+1

12

-3

-3

-3

6

0

دلگانی علی

-3

+1

-1

12

-1

-1

-3

6.5

-3

1

-1

-1

-3

10

-16

رضایی علیرضا

+3

-3

+1

10

+1

+1

+3

16

+3

14

+1

-1

+1

16

+10

سالاری محسن

-3

-3

-1

8

-1

-3

-3

4.5

-3

1

-1

-3

-1

10

-22

سعید احمدرضا

+1

+1

+1

14

-1

+3

+1

12.5

+1

10

-3

-1

-3

8

0

سهرابی محمدعلی

-3

-3

-1

8

+1

-1

-3

6.5

-1

2

+3

-3

-1

14

-12

سیدی محمدعلی

+1

+1

-3

10

-1

-1

+1

14

+1

6

-1

-3

+1

12

-4

شعبانی مهدی

+1

-1

+3

14

-1

+1

+1

13.5

+3

10

-1

-3

+1

12

+4

شیخ شعاعی علی

-3

-1

-3

8

+1

-1

-1

8

-3

2

+3

-3

-1

14

-12

صفرزاده امیرعباس

+1

-3

-1

8

+1

-3

+1

11.5

+1

6

-1

-3

-3

8

-10

صیفوری امیررضا

+3

+3

+1

18

-1

+3

+3

18.5

+3

12

+1

-3

+1

14

+14

عامری محمدعلی

+1

+3

+1

18

+3

+3

+1

14

+1

14

-3

-1

+1

12

+10

عرب پور محمد حسین

+1

-1

+3

14

-3

-1

+1

11.5

-1

2

-1

-3

-1

10

-6

فتحی فرهاد

-1

+3

+1

18

+3

+3

+3

15.5

+3

18

+1

+1

+1

18

+18

فرح بخش محمد رسول

-3

-3

+1

10

-1

-1

-1

8.5

-1

2

-1

-3

-3

8

-16

قنبری بهشاد

-3

-3

-1

8

-1

-3

-1

7.5

-1

1

-3

-3

-3

6

-22

کریم زاده ابوالفضل

+3

+3

+1

16

-1

+3

+3

14.5

-1

10

-1

-3

-3

8

+4

گوری محمدرضا

+3

+1

+1

16

-1

-3

+3

15.5

+3

8

+1

-3

+1

14

+12

مشایخی امیدرضا

+1

+3

-1

14

-1

-1

+1

13

+1

6

-3

-3

-3

6

-6

معارف دوست امیرحسین

+1

+3

-1

14

-1

+1

+1

12

+1

8

-3

-3

-3

6

-4

ملک قاسمی حسین

+1

-3

+1

10

-1

-3

+1

10

+1

4

-1

-3

-3

8

-10

منصوری عبدالوحید

-3

-3

-1

8

+1

-1

-3

6.5

+1

4

+1

-3

+1

14

-10

موسی علی مهرشاد

-3

-3

-1

8

-3

+1

-3

6.5

+3

4

+3

-3

-3

12

-12

مهدی زاده شایان

-3

-3

-1

8

-3

-1

-1

8

+1

2

-1

-3

-3

8

-18

اول تجربی (103)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول تجربی(103)  نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

3/

11

10/

11

17/11

بهمن

24/

11

1/

12

8/

12

15/

12

اسفند

آزمون مستمر

20/

1

27/

1

3/

2

فروردین

10/

2

17/

2

اردیبهشت

جمع

احمدزاده آرمین

+3

+3

+3

18

-1

+3

+3

+1

12

20

+3

-1

-1

10

+1

-3

14

+14

افتادگان حسین

-1

+3

-1

10

+3

+1

+3

+3

16

19

+3

+1

+1

14

+1

-1

16

+16

افشین پویا

-3

+3

+1

10

-1

+3

+3

-1

10

6

-3

-3

-3

1

+1

-1

16

-4

افضلی عرفان

-3

-1

+3

8

+1

-1

+3

-1

8

15

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+2

اکبری محمد مهدی

-1

+3

+1

12

-1

+3

+3

+1

12

15

+3

-1

-1

10

+1

-3

14

+8

باقری شادمهر

-3

-3

-6

1

-1

-1

+1

-1

4

11

+1

-3

-1

6

+1

-1

16

-17

پرستار یزدان

-1

-1

+3

10

+3

+1

+1

+3

13

13

+1

+3

+1

14

+1

-3

14

+12

پورشعبان سعید

-3

-3

+1

4

-1

+3

+3

+1

12

12

+1

-1

+1

10

+1

-1

16

+2

پورنخعی یاسین

-3

-1

-1

4

-1

+1

+3

-1

8

16

+3

+3

+1

16

+1

-3

14

+2

جعفرپور محراب

-1

+3

+1

12

+1

+3

+3

+1

14

15

+3

+3

-1

14

+1

-3

14

+14

حاجی ماهانی ابوالفضل

-3

-1

+1

6

-1

-3

+3

-1

4

15

+3

-1

-3

8

+1

-3

14

-8

حسنی محمد مهدی

-3

+3

+1

10

+3

+1

-3

+3

10

19

+3

+3

+1

16

+1

*

17

+13

خواجه خلیلی محمدجواد

-3

+3

+1

10

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+14

دهقانی پور حسین

-1

-3

-1

4

+1

-3

+3

+3

10

0

-3

-1

-1

4

+1

-6

11

-11

رجایی رامبد

-3

+1

+1

8

-1

-1

+3

-3

4

13

+1

-1

-1

8

+1

-3

14

-8

رجبی احسان

-1

+3

+1

12

+1

+3

+3

+1

14

14

+1

-1

+1

10

+1

-3

14

+10

رحمن نژاد علی

-3

-3

-1

2

-3

-1

+3

-1

4

16

+3

-3

-1

8

+1

-3

14

-12

سالاری علی

-3

-3

-1

2

+3

-3

-3

+3

6

11

+1

-3

-3

4

+1

-1

16

-12

سعیدی نژاد علی

-3

+3

+1

10

-1

+3

+3

-1

10

14

+1

-3

+1

8

+1

-3

14

+2

سلطانی هادی

-3

-1

-1

4

+1

-1

-3

-1

3

12

+1

+1

-1

10

+1

-3

14

-10

سیف الدینی مهدی

-3

+3

+1

10

-1

+3

+1

+1

10

17

+3

+1

-3

10

+1

-3

14

+4

شجاعی نسب سید عرفان

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

14

+1

-1

-1

8

+1

-3

14

+12

شهابی نژاد محمد مهدی

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+3

+1

16

+1

-1

16

+28

فرخیان محمد حسین

-3

+1

+1

8

-1

+1

+3

-3

6

15

+3

-1

-3

8

+1

-3

14

-4

کریم زاده محمد حسین

-1

+3

+1

12

-1

+1

+1

+3

10

15

+3

-1

+1

12

+1

-3

14

+8

گرگانی محمد

+1

+3

+3

16

+1

+3

+1

-1

10

19

+3

+3

+1

16

+1

-1

16

+18

مالکی امیرحسن

-3

-1

+1

4

+3

-1

+3

+1

12

15

+3

-1

+1

12

+1

+1

18

+8

محمدی علی

-3

+1

+3

10

+3

-1

+3

+1

12

13

+1

-1

-1

8

+1

-1

16

+6

مرتضوی سید محمد جواد

-3

+3

+1

10

-1

-1

+3

-3

4

7

-3

+1

-1

6

+1

-3

14

-6

معصومی فر مهدی

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+1

16

17

+3

+1

-6

7

+1

-1

16

+13

معین الدینی بنیامین

-3

+1

+1

8

-3

+1

+3

+3

10

15

+3

+1

-1

12

+1

-3

14

+4

مهدوی سید مهدی

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

+3

18

20

+3

+3

+1

15

+1

-3

14

+24

مهدی زاده علی

-1

+3

+3

14

+3

+3

+3

+3

18

17

+3

+3

+3

18

+1

-1

16

+26

مؤمن زاده کی نیا

-3

-1

+3

8

+1

+3

+3

-1

12

18

+3

-1

+1

12

+1

-3

14

+6

نجم الدینی امیر مهدی

-3

+1

+3

10

+3

+3

+3

-1

14

14

+1

-3

+1

8

+1

+1

18

+10

نورزایی کیارش

-3

-3

-1

2

-1

-3

+3

-3

2

12

+1

-3

-1

6

+1

-1

16

-14


اول ریاضی (102)- جدول نمرات ماهیانه نیمسال دوم

جمعه, ۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲ ب.ظ | علیرضا ناصری مود | ۰ نظر

به نام ایزد یکتا

کاربرگ آزمونهای هفتگی  کلاس اول ریاضی (102) نیمسال دوم 96-1395

( +3بسیار خوب/  +1خوب/  -1ضعیف/  -3بسیارضعیف/  -6 غیبت غیر موجه در امتحان/  -9 تقلب در امتحان )

توجه: سقف نمرات مستمر ماهیانه از 18 می باشد.

نام خانوادگی و  نام

3/

11

10/

11

17/11

بهمن

24/

11

1/

12

8/

12

15/

12

اسفند

آزمون مستمر

20/

1

28/

1

4/

2

فروردین

10/

2

17/

2

اردیبهشت

جمع

احمدی محمد علی

+3

+3

-1

14

+3

+3

+3

-1

14

13

+1

+1

+1

16

-1

+1

14

+16

احمدی نژاد مهدی

+1

+3

+1

14

+3

+3

+3

-1

14

19

+3

-1

+3

18

+1

+1

16

+20

ایرانمنش علی

+3

+3

+1

16

+3

+1

+1

-1

8

11

+1

-3

-3

8

-3

+1

12

+4

پارسا مهدی

+3

-1

+3

14

+3

-1

-3

-1

4

17

+3

-3

-3

10

+1

+1

16

+2

پرورش پارسا

+1

+1

+1

12

+1

-1

+3

-1

8

11

+1

+1

-3

12

*

+1

15

+5

پورنامداری علی اکبر

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

-1

12

11

+1

-3

-1

10

+3

+1

18

+16

توحیدی احمدرضا

+1

+3

+3

16

+1

+3

+1

+1

12

13

+1

+1

+1

16

+1

+1

16

+18

جباری محمد مهدی

+1

+1

+1

12

+3

+3

-1

-3

8

15

+3

+1

-3

14

-1

+1

14

+6

حاج غلامرضایی مصطفی

+3

+3

+3

18

+1

+3

+3

+1

14

15

+3

-1

-3

12

-3

+1

12

+14

حسینی سید محمد سروش

+3

+1

+1

14

-3

-3

-3

+1

2

15

+3

-3

-3

10

-3

+1

12

-8

دانایی علی

+3

+3

+3

18

+3

+3

-3

+1

10

17

+3

+1

+1

18

-3

+1

12

+16

دوست محمدی علی

+1

+3

-1

12

-1

+1

-3

-1

2

6

-3

-3

-3

1

-3

+1

12

-12

رمضانی مهدی

-3

-3

+3

6

+3

+3

+3

+1

16

12

+1

-3

+1

12

+3

+1

18

+10

روح الأمینی سید

ابوالفضل

+3

+3

-1

14

+3

+1

+3

-1

12

0

-3

-1

+1

10

-1

+1

14

+8

زحمت کش امیرحسین

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+3

18

15

+3

-3

+1

14

+3

+1

18

+26

زهره کرمانی علی

+1

+3

-1

12

+3

+1

-1

+1

10

8

-1

-3

-3

6

-3

+1

12

-2

شریفی سامان

-3

+3

+1

10

+3

+3

-3

+1

10

10

+1

-1

+3

16

+1

+1

16

+10

شعاعی حسین

+1

+3

+3

16

+3

+1

+3

+1

14

19

+3

+1

-1

16

-1

+1

14

+18

صمدی حمیدرضا

+1

+3

-3

10

-3

+3

-6

-1

2

10

+1

-3

-3

8

-3

+1

12

-13

ضیاءالدینی محمد اسماعیل

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

+1

16

15

+3

-1

+3

18

+3

+1

18

+28

عظیمی مهدی

+1

+3

+3

16

+3

+3

+3

+3

18

13

+1

+3

-1

16

-3

+1

12

+20

غنی پور سید محمد مهدی

-1

+3

+3

14

+1

-3

-3

-1

2

9

-1

-3

-3

6

-1

+1

14

-8

فهیمی محمد مهدی

+3

+3

+3

18

+3

+3

+3

-1

14

12

+1

+1

+1

16

-1

+1

14

+20

قادری پور علی

+1

+3

-3

10

+3

+1

-3

-1

6

8

-1

-1

-3

8

-1

+1

14

-4

قهاری محمدحسین

-3

+3

+3

12

+3

+3

+3

+3

18

16

+3

-3

-1

12

-3

+1

12

+12

لطفعلی پور علیرضا

+1

+1

-1

10

-1

+3

-1

-3

4

0

-3

-3

-3

4

-1

+1

14

-10

محبی فر  محمدعلی

-3

-3

-3

1

-1

+1

+1

-3

4

8

-1

-1

-3

8

+1

+1

16

-14

منوچهری پویا

+3

+3

-3

12

-1

+1

-1

-1

4

8

-1

-3

-3

8

-3

+1

12

-8

مولایی عرفان

+1

+3

+1

14

+3

-3

+3

+3

12

9

-1

-1

+3

14

+3

+1

18

+16

مؤمنی فر محمد امین

+3

-3

+1

10

-1

-1

-1

-1

2

10

+1

-1

-3

10

+1

+1

16

-4

میررضایی پور سید مهدی

+3

+3

-3

12

+3

+1

+1

-3

8

7

-3

+1

-3

8

-3

+1

12

-2

میرزایی امیرحسین

+1

+3

+1

14

+1

+3

-3

-3

4

8

-1

-3

-3

6

+1

+1

16

-2

میرزایی محمد امین

+1

+3

+3

16

+1

+1

+3

+1

12

9

-1

-3

-3

6

-3

+1

12

+4

نجفی محسن

-1

+3

+1

12

-1

-3

-3

-3

2

4

-3

-3

-3

4

-3

+1

12

-18

نقیبی احمد

+3

+3

+3

18

+3

+1

+1

+1

12

13

+1

-3

-3

8

-1

+1

14

+10